Kurs instruktora sportu strzeleckiego

Stowarzyszenie KS  Kaliber Białystok organizuje kurs instruktora sportu w strzelectwie sportowym.

Kurs obejmuje 210 godzin zajęć w systemie 10 zjazdów weekendowych.

Kurs jest prowadzony wg programu PZSS i to Polski Związek będzie wydawał legitymacje instruktora.

Kurs Instruktora sportu strzeleckiego składa się z dwóch części:

1) część ogólna – 80 godzin – składa się z przedmiotów podstawowych i kierunkowych w wymiarze godzin:

a.  Przedmioty podstawowe – 44 godziny – w szczególności anatomia, antropologia, fizjologia i biochemia człowieka, biomechanika, pedagogika, psychologia, socjologia, medycyna sportowa i doping w sporcie.

b.  Przedmioty kierunkowe – 36 godzin – w szczególności, teoria treningu sportowego, teoria sportu, fizjologia wysiłku, odnowa biologiczna, organizacja i zarządzanie, zarządzanie klubem sportowym, nowoczesne technologie wykorzystywane w treningu i zawodach oraz żywienie sportowca.

 Z części ogólnej kursu mogą zostać zwolnione osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku wychowanie fizyczne lub na kierunku sport.

2)   część specjalistyczna – 130 godzin – Zajęcia specjalistyczne ze sportu strzeleckiego. W części specjalistycznej mogą uczestniczyć jedynie osoby, które ukończyły część ogólną lub osoby z niej zwolnione na podstawie zasad określonych w pkt 1.

Planowany okres zajęć to marzec-wrzesień 2022.

Koszt kursu wyniesie 2800 zł + koszt wydania dokumentów przez PZSS

W ramach kursu mogą zostać przeprowadzone :

– kurs na sędziego klasy III (lub podwyższenie posiadanej klasy)

– część bojowa – jeden dodatkowy zjazd – dla chętnych- dodatkowy koszt – 400zł

Zajęcia będą się odbywać na strzelnicy ul. Grunwaldzka 18 w Białymstoku

w godz. 9-17 w soboty i niedziele (średnio 2 weekendy w miesiącu).

Warunki uczestnictwa w kursie:

Instruktorem Sportu Strzeleckiego może zostać osoba, która:

1.Ukończyła 18 lat

2.Posiada co najmniej wykształcenie średnie

3.Nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo, o którym mowa w art. 46-50, lub określone w rozdziale XIX, XXIII, z wyjątkiem art. 192 i art. 193, rozdziale XXV i XXVI ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. Zm.).

4.Posiada zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu instruktora sportu strzeleckiego

5.Spełnia wszystkie poniższe warunki:

     a. Jest członkiem zarejestrowanego stowarzyszenia strzeleckiego

     b. Posiada patent strzelecki (równoznaczne z patentem jest posiadanie legitymacji osoby dopuszczonej do posiadania broni).

     c. Posiada licencję zawodniczą PZSS (dla byłych zawodników sportu strzeleckiego równoznaczne z licencją jest udokumentowanie zdobycia co najmniej III klasy sportowej).

6.Osoba nie spełniająca któregoś z warunków w pkt. 5, może zostać zakwalifikowana jeżeli jest pracownikiem służb mundurowych i posiada przydzieloną broń służbową lub była pracownikiem tych służb i posiada legitymację osoby dopuszczonej do posiadania broni.

Osoby chętne proszone są o przesyłanie scanów wypełnionych kwestionariuszy na adres: 

kurs.instruktorski.bialystok@gmail.com      

do 27 lutego 2022r.

O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń

Wpłat za kurs można będzie dokonywać wyłącznie przelewem na konto mBank:  SKS Kaliber Białystok 71 1140 2004 0000 3802 8209 4093

Łączna kwota może być zapłacona w ratach. 

Pierwsza rata – min 500 zł – jako rezerwacja miejsca na kursie.

Na pierwsze zajęcia, które odbędą się 5-6 marca 2022r  trzeba będzie dostarczyć:

1. podpisany kwestionariusz

2. zdjęcie

3. Zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu instruktora sportu strzeleckiego,

4. Kopię dowodu osobistego

5. Kopię świadectwa ukończenia szkoły średniej (lub wyższej).

(wzory druków w załącznikach)

Szczegółowe informacje: Jolanta Jarczewska 502-543-833